Reklamačný poriadok

Reklamáciu môžete uplatniť na ktoromkoľvek predajnom mieste DISKUS, spol. s r.o.,
alebo poslať na adresu reklamačného oddelenia: DISKUS, s.r.o., Gen. Svobodu 1819, 958 01 Partizánske 1, v súlade s reklamačným poriadkom.
Pre tovar objednaný prostredníctvom E-SHOPu  používajte reklamačný formulár.

Reklamačný formulár
1. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený vo firme DISKUS, s. r.o.

2. Reklamácie v záručnej dobe sa vybavujú na základe znenia platného obchodného zákona, a to v lehote 30 dní, ktoré začínajú plynúť dňom príjmu reklamovaného tovaru.

3. Dĺžka poskytovanej záruky je 24 mesiacov od dátumu dodania tovaru, pokiaľ výrobca nestanoví inak.
a)  Obmedzená doživotná záruka Verbatim: Spoločnosť Verbatim garantuje, že daný výrobok nemá žiadne materiálne alebo výrobné vady. Ak sa predsa len vyskytne na tomto výrobku vada, bude Vám bezplatne poskytnutá náhrada ve forme nového kusu. Vadný kus môžete vrátit v mieste jeho zakúpenia po predložení dokladu o jeho zakúpení alebo sa môžete obrátiť priamo na firmu Verbatim (www.verbatim-europe.com). Táto záruka se nevzťahuje na bežné opotrebenie alebo na závady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, úmyselným poškodením a zlou manipuláciou. Verbatim nezodpovedá za vedľajšie a následné škody vzniknuté nedodržaním podmienok správneho zaobchádzania a/alebo iným spôsobom.
b) Obmezená doživotná záruka na média a obmedzenie odškodnenia Imation: Spoločnosť Imation nezodpovedá za žiadne nepriame, zvláštne, náhodné ani následné straty a poškodenia (mimo iného vrátane škôd vyplývajúcich zo straty zisku, úspor alebo dát) vzťahujucich sa akýmkoľvek spôsobom k produktu. Tým se nevylučujú nároky vzťahujúce sa k zraneniu osôb. Niektoré krajiny alebo štáty nepovolujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, preto sa Vás vyššie spomínané obmedzenie alebo vylúčenie nemusí týkať. Táto záruka Vám poskytuje špecifické zákonné práva a môžete mať zároveň ďalšie práva, ktoré sa líšia v jednotlivých štátoch alebo krajinách.

4. Reklamácie tovaru sa uplatňujú v servisných strediskách predávajúceho (aktuálny zoznam nájdete na http://www.diskus.sk), ak nie je v zmluve stanovené inak alebo ak sa neriadi reklamácia inými pravidlami uvedenými v originálnom záručnom liste, dodaným priamo výrobcom alebo distribútorom výrobku.

5. Ak je súčasťou tovaru originálny záručný list výrobcu, resp. distribútora špecifikujúci reklamačné podmienky a servisných partnerov, prebieha reklamácia tovaru podľa pravidiel výrobcu alebo distribútora. Kupujúci sa zaväzuje jeho podmienky rešpektovať.

6. Pri uplatnení reklamácie na tovar je kupujúci povinný dodať:
a) kompletný tovar vrátane pôvodného príslušenstva (manuály, média, káble a pod.),
b) doklad preukazujúci oprávnenosť reklamácie,
c) správu s konkrétnym popisom závady.

7. Oprávnenosť reklamácie musí kupujúci preukázať platným dokladom o zakúpení tovaru.

8. Ak kupujúci pošle tovar na reklamáciu prepravnou službou, musí byť viditeľne označený nápisom REKLAMÁCIA. Toto označenie je nevyhnutné k urýchleniu identifikácie zásielky. Nezaplatené a neoznačené zásielky nepreberáme.

9. Ak kupujúci nedodá všetky náležitosti a tovar v súlade s bodmy 6 a 7, predávajúci si vyhradzuje právo reklamáciu zamietnuť. V takomto prípade bude tovar vrátený späť kupujúcemu zvyčajnou prepravnou službou na náklady a riziko kupujúceho.

10. Po prijatí reklamácie je tovar testovaný a na základe výsledkov sa určuje ďalší postup. Tovar vrátený na reklamáciu bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim v reklamačnom formulári. Predávajúci bude kupujúcemu účtovať prácu technika v prípade, že popis závady bude nedostatočný. Pri zistení dôvodov pre odmietnutie reklamácie je kupujúci ihneď informovaný zo strany reklamačného oddelenia a reklamácia je ďalej považovaná za neoprávnenú. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci právo na náhradu vzniknutých nákladov spojených s manipuláciou a diagnostikovaním závady (sadzba 20 € za hod.)

11. DISKUS, s.r.o. má právo na náhradu servisných a organizačných nákladov spojených s manipuláciou a testovaním tovaru vo výške 20 € bez DPH za jeden prípad, ak:
 • pri testovaní sa reklamovaná závada neprejaví a tovar bude označený za plne funkčný,
 • záruka na tovar už uplynula,
 • závada bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním s tovarom.
V prípade vyššie uvedených skutočností bude reklamovaný tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

12. Pozáručná reklamácia sa vykonáva za úhradu. Kupujúci bude písomne alebo telefonicky informovaný o predpokladanej cene opravy, akceptáciou takejto ceny sa zaväzuje uhradiť faktúru za opravu tovaru až do výšky predpokladanej ceny. DISKUS, s.r.o. si vyhrazuje právo požiadavku na opravu tovaru po uplynutí záručnej doby odmietnuť.

13. Záruku nie je možné uplatniť v týchto prípadoch:
 • strata platného dokladu o zakúpení tovaru,
 • porušenie ochranných alebo záručných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú,
 • bežné mechanické poškodenie tovaru, nadmerné mechanické opotrebenie,
 • úmyselné poškodenie tovaru alebo poškodenie z nedbalosti,
 • poškodenie tovaru spôsobené použitím nevhodných doplnkov,
 • ak bol tovar poškodený akokoľvek inak, či už fyzicky alebo mechanicky a toto poškodenie nemohlo preukázateľne vzniknúť jeho používaním,
 • na CD a DVD médiach nesmie byť viditeľné znečistenie, ani mechanické poškodenie, nesmú obsahovať zápis (ani v prípade mechanického poškodenia z výroby alebo výrobnej vady),
 • poškodenie tovaru pri preprave (tieto škody rieši kupujúci priamo z prepravcom),
 • používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi kancelárskemu prostrediu,
 • neodborná inštalácia, zaobchádzanie, obsluha alebo zanedbanie starostlivosti o výrobok,
 • ak bol tovar alebo jeho časť poškodený počítačovým vírusom,
 • ak sa závada prejavuje iba pri softvéri, pri ktorom kupujúci nie je schopný preukádzať jeho legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitie neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu,
 • poškodenie nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v manuáli alebo všeobecnými zásadami,
 • na atramentové náplne, pri ktorých došlo k hmotnostnému úbytku väčšiemu ako 10%.

14. Ak je reklamovaným tovarom tlačové médium, je potrebné zaslať vzor tlače, ktorý vykazuje reklamovanú závadu. V prípade podozrenia z poškodenia prístroja neoriginálnou náplňou, je potrebné zaslať vyjadrenie servisného technika, že závada bola spôsobená použitím tejto náplne. Zároveň je potrebné zaslať použitú náplň, výtlačok a znehodnotený diel zariadenia.

15. DISKUS, s. r.o. neručí za škody spôsobené stratou dát v dôsledku poruchy zariadenia na ukladanie dát. Zariadenie na archiváciu dát sú zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom s náhodným charakterom výskytu porúch. Predávajúci týmto upozorňuje kupujúceho na uvedenú skutočnosť a odporúča vykonávať systematické zálohovanie užívateľských dát na vhodnom zariadení.

16. Reklamácie dátových pások.
Dátové pásky IMATION, IBM: pri prevzatí pások je nutné, aby zákazník uviedol jeden z nasledovných dôvodov nefunkčnosti (kód):
101 – vôbec nefunguje
102 – páska je pretrhnutá
103 – páska sa v mechanike zadŕha
104 – neformátuje sa
105 – nie je možné zapisovať ani čítať
106 – páska je odmietnutá mechanikou
107 – páska je pokrčená
108 – na pásku se nedá zálohovať
109 – poškodené dáta na páske
110 – na páske sú nečistoty
112 – iný dôvod (popísať)
113 – prerušený servo track
 • typ počítača
 • operačný systém
 • typ zálohovacieho softvéru
 • informáciu, či páska bola použitá v samostatnej mechanike nebo knižnici (presný typ)
Bez týchto náležitostí nebudú reklámacie dátových pások prebraté.

17. O postupe reklamácie je kupujúcí informovaný priamo u reklamačného technika:
Tel: +421 38 479 5789
E-mail: mail@pe.diskus.sk

18. Tovar po uskutočnenej záručnej oprave je zaslaný kupujúcemu na náklady spoločnosti DISKUS, s.r.o. Prípadný osobný odber je možný po dohode s reklamačným oddelením.

19. Ak nie je možné dodržať stanovenú dobu reklamácie, tj. 30 dní, je kupujúcemu zo strany reklamačného oddelenia navrhnuté predĺženie reklamačného obdobia, zápožička iného zariadenia alebo kreditovanie ceny tovaru.
Pri všetkých sťažnostiach a sporoch vyplývajúcich z reklamácií je potrebné postupovať podľa platných zákonov, obzvlášť podľa Obchodného zákonníka § 422 až 441.

Tento reklamačný poriadok ruší všetky predchádzajúce ustanovanie o riešení reklamácií a záruke. Vyhradzujeme si právo zmeny tohoto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Dátum poslednej aktualizácie: 30.9.2009
© Diskus, všetky práva vyhradené. Pridať stránku k obľúbeným.